Home / Cách xem mình thuộc cung nào

Cách xem mình thuộc cung nào

Danh sách các chòm sao theo thứ tự sao

 • Chòm sao ARIES – DƯƠNG CƯU sinh từ ngày 21/3 – 20/4
 • Chòm sao TAURUS – KIM NGƯU sinh từ ngày 21/4 – 21/5
 • Chòm sao GEMINI – SONG TỬ sinh từ ngày 22/5 – 21/6
 • Chòm sao CANCER – CỰ GIẢI sinh từ ngày 22/6-23/7
 • Chòm sao LEO – HẢI SƯ sinh từ ngày 24/7 – 23/8
 • Chòm sao VIRGO – XỬ NỬ sinh từ ngày 24/8 – 23/9
 • Chòm sao LIBRA – THIÊN XỨNG sinh từ ngày 24/9 – 23/10
 • Chòm sao SCORPIO – HỔ CÁP sinh từ ngày 24/10 – 22/11
 • Chòm sao SAGITTARIUS – NHÂN MÃ sinh từ ngày 23/11 – 21/12
 • Chòm sao CAPRICORNUS – MA KẾT sinh từ ngày 22/12 – 20/1
 • Chòm sao AQUARIUS – BẢO BÌNH sinh từ ngày 21/1 – 19/2
 • Chòm sao PISCES – SONG NGƯ sinh từ ngày 20/2 – 20/3

Biểu tượng đặc trưng của 12 chòm sao và ngày tương ứng các bạn cũng có thể tra khảo